ikona nutka

Zdalne nauczanie do 29 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

przedłużamy nauczanie zdalne do 29 listopada 2020 r. dla wszystkich klas, każdego cyklu.

1. Nauczanie zdalne odbywa się wg obowiązującego harmonogramu.

2. Nauczyciele prowadzący skontaktują się z Państwem w sprawie form kształcenia na odległość.

3. Obecność na zajęciach zdalnych jest notowana w standardowych dziennikach szkolnych oraz na tej podstawie jest wyliczana frekwencja niezbędna do końcowej klasyfikacji ucznia.

4. Każdą nieobecność ucznia na zajęciach zdalnych proszę usprawiedliwić nauczycielowi prowadzącemu.

Godziny pracy sekretariatu pozostają bez zmian.