ikona nutka

BON PREZENTOWY NA ŚWIĘTA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do zakupu wspaniałego prezentu świątecznego od Szkoły Muzycznej MOZART- BONU PODARUNKOWEGO . Lekcja prezent na dowolnym instrumencie z oferty Szkoły to koszt 50 zł. W ramach bonu prezentowego mogą Państwo wykupić 1- 4 lekcji. Lekcja trwa 45 minut. Zakupu można dokonać mailowo, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Szkoły. Bon jest ważny przez rok od daty zakupu.

REGULAMIN BONÓW ŚWIĄTECZNYCH

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Świątecznych.

II. Definicje. 

1. Bon Świąteczny– bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Prywatnej Szkole Muzycznej “MOZART”

2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Świątecznego w Prywatnej Szkole Muzycznej “MOZART”

3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Świąteczny;

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia Bony Świąteczne o wartości  50,00zł, 100,00zł, 150,00zł, 200,00zł.

2. Wartość Bonów Świątecznych to:

  • 50,00 zł  – 1 lekcja x 45 min
  • 100,00 zł – 2 lekcje x  45 min
  • 150,00 zł  – 3 lekcje x 45 min
  • 200,00 zł – 4 lekcje x 45 min

3.  Bon Świąteczny upoważnia do uczęszczania na lekcje instrumentu:

  • skrzypce, fortepian, trąbka, flet, waltornia, perkusja, gitara, akordeon

4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Świątecznego.

5. Wydawca zobowiązuje się zrealizowania usługi w najbliższym możliwym terminie, Szkoła zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminów lekcji.

6. Bon Świąteczny nie ulega zwrotowi.

7. Okres ważności Bonu Świątecznego wynosi rok od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Świątecznego. Niewykorzystanie Bonu Świątecznego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Świątecznego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

8. Bon Świąteczny może być wykorzystany tylko przez jedną osobę.

9. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Świątecznego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Świątecznego.

2. Zakup Bonu Świątecznego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej szkoły.