Przedmioty – opis

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

PRZEDMIOT GŁÓWNY  – INSTRUMENT

Przedmiot główny to najważniejszy przedmiot w szkole, z tego przedmiotu zdaje się co roku egzaminy.

Kształcenie obejmuje naukę gry na wybranym instrumencie w ramach regularnych, indywidualnych zajęć z pedagogiem – pracy na zasadzie mistrz-uczeń. Lekcje instrumentu odbywają się dwa razy w tygodniu.

Instrument do wyboru: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, trąbka, saksofon, akordeon, perkusja

FORTEPIAN DODATKOWY

Fortepian dodatkowy jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów z wyjątkiem pianistów.
Pianiści mogą realizować inny przedmiot z „zajęć dodatkowych”.

Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności w grze na najpopularniejszym instrumencie. Umiejętność posługiwania się klawiaturą jest niezwykle przydatna bez względu na to, na jakim instrumencie gra uczeń i potrzebna przy nauce wielu przedmiotów muzycznych.

 

PRZEDMIOTY GRUPOWE

  • KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA

Przedmiot, który pozwala najmłodszym uczniom poznać zasady rządzące muzyką w sposób najbardziej im naturalny; poprzez ruch, zabawę, grę na prostych instrumentach Orffa, śpiew. Przedmiot prowadzony jest wg metody E. J. Dalcroze’a.
Treść nauczania:
– Znajomość podstawowych zasad metody Emila Jacques – Dalcroze’a
– Znajomość podstawowych zasad notacji muzycznej i podstawowych pojęć z zakresu agogiki, dynamiki, artykulacji
– Znajomość podstawowych kroków tańców polskich
– Znajomość instrumentarium Orfa
– Poznawanie, budowanie i słuchowe rozpoznawanie interwałów, akordów i gam
– Rozpoznawanie i notacja struktur metro-rytmicznych
– Sposoby czytania nut głosem
– Zapisywanie dyktand melodyczno – rytmicznych

  • KSZTAŁCENIA SŁUCHU 

Uczeń na zajęciach zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu teorii muzyki oraz nabędzie praktycznych umiejętności w zakresie: umiejętności słuchowego rozpoznawania struktur melodycznych, metrorytmicznych, harmonicznych oraz zmian w zakresie elementów i budowy dzieła muzycznego.
Treści nauczania:
– Rozwijanie słuchu muzycznego
– Kształcenie umiejętności czytania nut głosem
– Kształcenie ekspresji muzycznej
– Świadome słuchanie muzyki
– Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną.
– Wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności

  • AUDYCJE MUZYCZNE

Celem nauczania przedmiotu jest szczególnie rozwijanie zainteresowań ogólnomuzycznych ucznia. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami o muzyce, poznają sylwetki najwybitniejszych kompozytorów polskich i światowych, usłyszą literaturę muzyczną z zakresu muzyki klasycznej oraz wytworzą nawyk świadomego słuchania.

  • CHÓR

Na zajęciach z chóru uczniowie rozwijają umiejętności śpiewacze poprzez pracę nad repertuarem jedno i wielogłosowym. Próby chóru odbywają się raz w tygodniu i są znakomitą okazją do wspólnego muzykowania jak również wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach rytmiki czy kształcenia słuchu. Na repertuar chóru składają się zarówno utwory a capella muzyki sakralnej i świeckiej, kompozycje dawne i współczesne, opracowania chóralne polskich utworów ludowych jak i formy wokalno-instrumentalne.

  • ZESPOŁY KAMERALNE / ORKIESTRA 

W szkole, poza przedmiotami obowiązkowymi tworzone są zespoły kameralne. Ich celem jest: Rozwijanie ogólnej muzykalności i poczucia estetyki oraz wrażliwości na jakość i barwę dźwięku. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Kształtowanie dyscypliny artystycznej oraz poczucia odpowiedzialności. Wspólne muzykowanie jest znakomitą zabawą i przyjemnym czasem spędzonym z rówieśnikami. W przyszłości planowane jest założenie Kameralnej Orkiestry Szkolnej .

_________________________________________________________________________________________________________

PRZEDMIOTY MUZYCZNE W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA

Kształcenie słuchu – Celem przedmiotu jest dalsze rozwijanie słuchu muzycznego, nauka świadomego odbierania muzyki, doskonalenie umiejętności czytania nut i posługiwania się notacją muzyczną oraz doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

 

Zasady muzyki z elementami  edycji nut – Przedmiot rozszerzający elementarne wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu teorii muzyki zdobyte w szkole muzycznej I stopnia, w celu przygotowania go do nauki harmonii, a w dalszej kolejności przedmiotów akademickich takich jak: instrumentacja oraz kontrapunkt. W ramach zajęć z zasad muzyki uczeń zdobędzie rozszerzone wiadomości i umiejętności z zakresu m.in.: budowy gam dur i moll, interwałów, trójdźwięków, budowy i rozpoznawania skal spoza systemu dur-moll oraz transponowania melodii. Ponadto uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu zasad diatoniki, chromatyki i enharmonii, pozna zróżnicowane zjawiska rytmiczne i metrorytmiczne oraz opanuje umiejętność porządkowania i przekształcania notacji rytmów. Ponadto pozna elementy notacji muzycznej  oraz tajniki tworzenia materiałów nutowych w programach komputerowych do edycji nut.

Literatura muzyczna – Celem przedmiotu jest wykształcenie wśród uczniów pasji aktywnego słuchania muzyki i świadomego wykonywania utworów muzycznych. By cel ten osiągnąć uczniowie zdobędą umiejętność umiejscowienia dzieła w odpowiedniej epoce historycznej ze zwróceniem uwagi na obsadę wykonawczą, będą potrafili poddać dzieło ogólnej analizie, rozróżnić faktury, zapoznają się z twórczością wybitnych kompozytorów. Uczniowie wykształcą indywidualny gust muzyczny.

 

Harmonia – Uczeń poznaje budowę i sposób łączenia akordów w ramach systemu tonalnego dur-moll, poznaje zasady rozwiązywania składników dysonansowych w akordzie, nabywa umiejętność rozumienia podstawowych pojęć harmonicznych. Nauczy się rozpoznawać w utworach zjawiska harmoniczne oraz realizować w praktyce proste konstrukcje.
Historia muzyki – Uczeń na zajęciach zagłębi się w historyczną wiedzę o muzyce od starożytności po czasy współczesne. Nauczy się tworzyć wypowiedzi o dziejach muzycznych. Nauka przedmiotu przyczyni się do rozumienia wykonywanych utworów w kontekście historycznym oraz do wykształcenia świadomego odbiorcy sztuki muzycznej.

 

Formy muzyczne  – Przedmiot ten łączy w sobie wiedzę zdobytą na Historii muzyki oraz na zajęciach z Harmonii. Uczeń zapozna się z pojęciami i terminami koniecznymi do analizy dzieła muzycznego. Zdobyta wiedza pozwoli na samodzielną analizę wykonywanych lub słuchanych utworów. Wpłynie na zrozumienie budowy dzieł wielkich mistrzów. Analizie podlegać będą formy: AB, ABA, wariacji, fugi jednotematowej, ronda, formy sonatowej.

Scroll to Top