Przedmioty – opis

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

PRZEDMIOT GŁÓWNY  – INSTRUMENT

Przedmiot główny to najważniejszy przedmiot w szkole, z tego przedmiotu zdaje się co roku egzaminy.

Kształcenie obejmuje naukę gry na wybranym instrumencie w ramach regularnych, indywidualnych zajęć z pedagogiem – pracy na zasadzie mistrz-uczeń. Lekcje instrumentu odbywają się dwa razy w tygodniu.

Instrument do wyboru: fortepian, skrzypce, wiolonczela, altówka, gitara, flet, trąbka, perkusja, waltornia, saksofon, akordeon

FORTEPIAN DODATKOWY

Fortepian dodatkowy jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów z wyjątkiem pianistów.
Pianiści mogą realizować inny przedmiot z „zajęć dodatkowych”.

Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności w grze na najpopularniejszym instrumencie. Umiejętność posługiwania się klawiaturą jest niezwykle przydatna bez względu na to, na jakim instrumencie gra uczeń i potrzebna przy nauce wielu przedmiotów muzycznych.

 

PRZEDMIOTY GRUPOWE

  • KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA

Przedmiot, który pozwala najmłodszym uczniom poznać zasady rządzące muzyką w sposób najbardziej im naturalny; poprzez ruch, zabawę, grę na prostych instrumentach Orffa, śpiew. Przedmiot prowadzony jest wg metody E. J. Dalcroze’a.
Treść nauczania:
– Znajomość podstawowych zasad metody Emila Jacques – Dalcroze’a
– Znajomość podstawowych zasad notacji muzycznej i podstawowych pojęć z zakresu agogiki, dynamiki, artykulacji
– Znajomość podstawowych kroków tańców polskich
– Znajomość instrumentarium Orfa
– Poznawanie, budowanie i słuchowe rozpoznawanie interwałów, akordów i gam
– Rozpoznawanie i notacja struktur metro-rytmicznych
– Sposoby czytania nut głosem
– Zapisywanie dyktand melodyczno – rytmicznych

  • KSZTAŁCENIA SŁUCHU 

Uczeń na zajęciach zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu teorii muzyki oraz nabędzie praktycznych umiejętności w zakresie: umiejętności słuchowego rozpoznawania struktur melodycznych, metrorytmicznych, harmonicznych oraz zmian w zakresie elementów i budowy dzieła muzycznego.
Treści nauczania:
– Rozwijanie słuchu muzycznego
– Kształcenie umiejętności czytania nut głosem
– Kształcenie ekspresji muzycznej
– Świadome słuchanie muzyki
– Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną.
– Wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności

  • AUDYCJE MUZYCZNE

Celem nauczania przedmiotu jest szczególnie rozwijanie zainteresowań ogólnomuzycznych ucznia. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami o muzyce, poznają sylwetki najwybitniejszych kompozytorów polskich i światowych, usłyszą literaturę muzyczną z zakresu muzyki klasycznej oraz wytworzą nawyk świadomego słuchania.

  • CHÓR

Na zajęciach z chóru uczniowie rozwijają umiejętności śpiewacze poprzez pracę nad repertuarem jedno i wielogłosowym. Próby chóru odbywają się raz w tygodniu i są znakomitą okazją do wspólnego muzykowania jak również wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach rytmiki czy kształcenia słuchu. Na repertuar chóru składają się zarówno utwory a capella muzyki sakralnej i świeckiej, kompozycje dawne i współczesne, opracowania chóralne polskich utworów ludowych jak i formy wokalno-instrumentalne.

  • ZESPOŁY KAMERALNE / ORKIESTRA 

W szkole, poza przedmiotami obowiązkowymi tworzone są zespoły kameralne. Ich celem jest: Rozwijanie ogólnej muzykalności i poczucia estetyki oraz wrażliwości na jakość i barwę dźwięku. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Kształtowanie dyscypliny artystycznej oraz poczucia odpowiedzialności. Wspólne muzykowanie jest znakomitą zabawą i przyjemnym czasem spędzonym z rówieśnikami. W przyszłości planowane jest założenie Kameralnej Orkiestry Szkolnej .

Scroll to Top