Informacje ogólne

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA DZIAŁA NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH MKiDN POD NUMEREM 559/1/2011, od dnia 18.01.2011 r.

*** Uprawnienia szkoły publicznej zostały nadane dnia 1 lipca 2013 roku ***

Przebywanie w atmosferze szkoły muzycznej, kontakt z zawodowymi muzykami, kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach, wspólne doświadczanie przeżyć artystycznych, to wszystko sprawia, że wrastanie w środowisko sztuki staje się dla uczniów naturalne i pożądane. Wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat kultury wysokiej, obcowanie z nią i próby tworzenia stają się bazą ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Atutem szkół muzycznych jest wyposażanie uczniów i absolwentów w umiejętność wykorzystywania swojego wykształcenia w sposób użyteczny rozwojowo i społecznie również wówczas, gdy swojej zawodowej drogi nie zwiążą bezpośrednio z muzyką”.

Raport CEA „O stanie szkolnictwa artystycznego

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Szkoła muzyczna jest szkołą mistrzowską, która kształci w oparciu o relację mistrz – uczeń.
System kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży utalentowanych muzycznie, a przyjęcie do szkoły odbywa się po pozytywnie zdanym egzaminie wstępnym. Absolwenci, mogą kontynuować naukę w państwowych szkołach muzycznych II stopnia.
Podstawowym zadaniem szkoły muzycznej I stopnia jest przygotowanie uczniów do kształcenia na drugim poziomie edukacji muzycznej, a także szeroko pojęte umuzykalnienie dzieci i młodzieży, rozwój wrażliwości i kreatywności.

PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE JEST MOŻLIWE W 2 CYKLACH:

– cykl 6-letni skierowany do dzieci w wieku szkolnym (6-9 lat)
– cykl 4-letni skierowany do młodzieży (10-16 lat)

SZKOŁA AKTUALNIE PROWADZI KLASY:

fortepianu / skrzypiec / wiolonczeli / waltorni / fletu poprzecznego / trąbki /gitary klasycznej / perkusji

MISJA_SZKOŁY
WIZJA_SZKOŁY
STATUT

PRZEWODNIK  UCZNIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Scroll to Top